Версия 0.1.0

Какво ново?

Сървъра е обновен до версия 0.1.0. Ето и промените:

  1. Добавена библиотека за валидация Hibernate Validator.
  2. Пълно анотиране на класовете с анотации за валидация.
  3. Валидация на данните при запис.
  4. Подобрено прихващане на грешки, в т.ч. constraint viloation и др.
  5. Разширен е класа за грешка, с добавено ново поле Details.

Пример за анотация за валидация на данни:

@XmlElement(name="Code")
@Column(name="nhif_exam_code", length=5, nullable=false)
@NotEmpty(message="Код на изследване (Code) е задължителен атрибут.")
@Pattern(regexp="^d{2}.d{2}$", message="Код на изследване (Code) трябва да е във формат XX.XX където X e число.")
public String code;

Клиентската библиотека също е обновена в синхрон с горните промени.