Версия 0.4.0 – milestone

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувахме версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да има повече промени, касаещи ползването на Аренал. Следващите версии ще са ориентирани главно към оптимизация, logging, abuse detection and control и подобни теми, но не и към изменения в начина на извикване и/или подавани/получавани данни.

В резюме: новото в тази версия са добавената поддръжка на липсващите до момента случаи на пациент – гражданин на страна-членка на ЕС или ЕИП и Швейцария, както и на направления от нает или заместващ лекар.

Промените в тази версия

 1. Добавен списък-константи (номенклатура) – PublisherRoles, която съвпада с DOCTOR_TYPE от XSD на НЗОК;
 2. Добавен списък-константи (номенклатура) – Countries, която съвпада със списъка на кодове на страни от НРД;
 3. Добавено ново поле в НМДД (Card) – PublisherRole, чрез който издателя показва своята роля, а именно – дали е титуляр, нает лекар или заместващ;
 4. Добавено ново поле (обект) PracticeHolder чрез което се описва титуляра, в случай че издателя е заместник или нает (трябва за е null при титуляр и не-null при нает/заместващ);
 5. Добавено ново поле в НМДД (Card) – CountryCode, чието наличие е взаимоизключващо се (XOR) с наличието на вече съществуващото поле PIDType. От наличието и стойността на някое от тези полета се указва дали идентификатора е ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер или Осигурителен персонален идентификатор на гражданин от страна-члена на ЕС или ЕИО и Швейцария;
 6. Включена проверка на валидността на идентификатора на пациента; за ЕГН и ЛНЧ с контролна цифра (за ЕГН и допустимост на датата), а за Служебен номер и Осигурителен персонален идентификатор – чрез регулярен израз;

Отстранени бъгове

 • При преглед на НМДД се зарежда само едно изследване : оправено;

Пример:
Обект Card с пациент – гражданин на страна-членка на ЕС (Франция в случая) и издател, който е нает лекар, с посочен лекар-титуляр:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Card>
 <ID>8800</ID>
 <PublisherID>2967</PublisherID>
 <PublisherRole>2</PublisherRole>
 <PracticeHolder>
  <UIN>1700003251</UIN>
  <GivenName>Соня</GivenName>
  <MiddleName>Александрова</MiddleName>
  <FamilyName>Арабаджийска</FamilyName>
  <PracticeCode>1617111017</PracticeCode>
  <PracticeName>Име на ЛЗ</PracticeName>
  <Speciality>00</Speciality>
 </PracticeHolder>
 <Issued>2014-11-07</Issued>
 <VisitType>7</VisitType>
 <CountryCode>FR</CountryCode>
 <PID>00000000000000000000</PID>
 <GivenName>Лазаринка</GivenName>
 <MiddleName>Стоименова</MiddleName>
 <FamilyName>Лалова</FamilyName>
 <CardNo>332</CardNo>
 <AmbulatoryNo>950</AmbulatoryNo>
 <LeadingDiagnosis>Z00.00</LeadingDiagnosis>
 <DOB>1975-11-07</DOB>
 <Token>**********</Token>
 <Examination>
  <Code>01.01</Code>
 </Examination>
 <HealthRegion>07</HealthRegion>
 <RHIF>17</RHIF>
</Card>

ВАЖНО: Обновена е и клиентската библиотека, също до версия 0.4.0.