Пакети
Код ПродуктВСД
12.02Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест реагенти с анти-А и анти-Н
10.36Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) методДа
12.01Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А. анти-В. анти-АВ. анти-D и тест еритроцити А1. А2. В и 0)
10.37Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) методДа
12.04Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум. при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти
12.03Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
12.05Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
10.35Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест реагентДа

Обратно към всички пакети